• QQ: 2075827609
  • 7x24小时服务热线: 010-62932290

免费测试数据下载

免费测试数据下载

说明:以下数据由北京天开图画科技有限公司提供。免费测试数据仅用于研究、测试。不得违规使用。

1、高分三号

链接:https://pan.baidu.com/s/1UWRGDbeHK_MjucEBW0d7hQ

2、高分二号

链接:https://pan.baidu.com/s/1gYzIKD6QXGxBiGPMNUBZ8Q

3、高分一号

链接:https://pan.baidu.com/s/17RPzVD_O_6IaTJDUkT8uDw

4、高景一号

链接:https://pan.baidu.com/s/1WXNv2hM7EMFwQ7yo7zqEUA

5、资源三号

链接:https://pan.baidu.com/s/1HhwrNjQumIaNhKOSMigi2g 

6、Worldview2

链接:https://pan.baidu.com/s/1ApKe7zpv61M3aShfx8IjgQ

7、SPOT6

链接:https://pan.baidu.com/s/1xe8GrKeWc4TddvrTNAuCrw

8、SPOT7

链接:https://pan.baidu.com/s/1m64PCZRQa8HV6bycDY7u0w

9、Pleiades

链接:https://pan.baidu.com/s/1bIALUlpWSJ_X2xEqqalP_Q

10、ALOS2

链接:https://pan.baidu.com/s/1qqPaBQuYuX7-qFx4YfMwRQ

11、TerraSAR

链接:https://pan.baidu.com/s/1RDXjdpMojb91p7Yz6aUYVg

提取码获取方式请到QQ群文件下载。

Comments are closed